Správa nemovitostí

Zajišťujeme správu a údržbu nemovitostí, bytů a domů, včetně vedení účetnictví. Našimi klienty jsou vlastníci nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, a to zejména společenství vlastníků, bytová družstva vlastníků a nově vzniklá stavební bytová družstva.

S rozvojem privatizace bytového fondu a po zkušenostech mnoha vlastníků, že zajistit si správu vlastními silami není tak jednoduché, roste zájem o kvalitní a profesionální servis, a ten my Vám nabízíme.

Nabízíme ekonomickou a technickou správu včetně vedení účetnictví

 • Účetnictví pro společenství vlastníků vedeme podvojné, v účetním programu POHODA.
 • Platby na dlouhodobou zálohu, krátkodobou zálohu (služby) evidujeme a předepisujeme měsíčně.
 • Využíváme program SSB2000 – software pro správu bytů společnosti STARLIT.
 • Vyúčtování plnění poskytovaných s užíváním a vlastnictvím bytů provádíme vždy ročně, a to nejpozději do 30.4. následujícího roku. Při změně vlastnictví v průběhu roku, vyúčtování rozdělujeme.
 • Součástí vyúčtování je přehled zůstatku dlouhodobé zálohy na jednotlivého vlastníka včetně čerpání.
 • Účetní závěrku (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce, četné prohlášení či daňové přiznání) vkládáme do sbírky listin příslušného krajského soudu.
 • Všichni naši klienti (SVJ, BD a pod.) mají vždy samostatný bankovní účet na své IČ.
 • Vedeme mzdovou agendu včetně vyúčtování a podání daně ze závislé činnosti či srážkovou daň.
 • Máme sjednáno rámcové pojištění budov u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s. a tím i výhodné pojištění majetku a odpovědnosti pro naše klienty včetně bonusů a benefitů.
 • Smluvně zajišťujeme dodávky všech energií.
 • Drobné údržbářské práce zajišťujeme smluvně (dodavatelsky); provádíme návrh plánu oprav.
 • Zajišťujeme povinné revize, servisy a kontroly;
 • Zajišťujeme a organizujeme výběrová řízení na modernizace a rekonstrukce, včetně zajištění dotačních programů a úvěrů (financování);
 • Zajišťujeme havarijní službu (vodo, topo, plyn, elektro).
 • Zajišťujeme dodavatelsky úklid společných prostor.
 • Zajišťujeme zápisy změn ve Veřejném rejstříku společenství vlastníků vedeném Krajským soudem v Brně.
 • Zajišťujeme a organizujeme shromáždění vlastníků, domovní schůze.
 • Pro konání shromáždění vlastníků nabízíme možnost využít zrekonstruovanou školicí místnost v budově alfa2, Otakarova 1253, Uherské Hradiště.
 • Pro bytová družstva nabízíme webový prostor pro internetové stránky družstev. Příklady webových stránek: bytové družstvo DEVÍTKA UH, bytové družstvo SÝPKA nebo bytové družstvo VESNA. Tuto službu nabízíme včetně tvorby stránek a údržby webů.
 • Zajišťujeme právní služby prostřednictvím smluvně zajištěné právní advokátní kanceláře.

Vedení účetnictví

 • Účetní evidence;
 • Zpracování dat pro vedení podvojného účetnictví;
 • Účetní deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence;
 • Poskytování informací o hospodaření;
 • Zpracování roční závěrky včetně rozvahy, výsledovky;
 • Vyhotovení řádného daňového přiznání;
 • Mzdová agenda.

Ekonomická správa

Ekonomická správa zahrnuje vedení účetnictví a další agendy mezi něž patří:

 • Předpis a evidence veškerých plateb;
 • Kontrola veškerých plateb;
 • Kontrola úhrad veškerých závazků;
 • Vyhotovení měsíčních přehledů veškerých plateb „cash-flow“;
 • Vyhotovení přehledu hospodaření za dané období (nejčastěji za kalendářní rok);
 • Provedení vyúčtování krátkodobé zálohy a služeb – plnění poskytovaných s užíváním jednotek v souladu s platnou právní úpravou;
 • Provedení zúčtování dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu a ostatních fondů;
 • Zajištění shromáždění vlastníků pro schválení hospodaření za uplynulý rok;
 • Účast na shromážděních a domovních schůzích, týkajících se správy a provozu domu;
 • Zajištění pozvánek, prezenční listiny, zápisu apod.;
 • Zajištění a provedení návrhu změn stanov včetně konečného znění;
 • Zajištění a provedení veškerých úkonů souvisejících se změnami ve veřejném rejstříku v souladu s platnou právní úpravou; např. změna statutárního orgánu, změna stanov, uveřejnění řádné roční závěrky a pod.

Technická správa

 • Zajištění a kontrola veškerých revizí;
 • Zajištění provozu výtahů včetně revizí a předepsaných kontrol;
 • Zajištění provozu vzduchotechniky včetně revizí a předepsaných kontrol;
 • Zajištění provozu společného televizního a rozhlasového příjmu včetně modernizací a oprav;
 • Zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí.
 • Zajištění havarijních služeb;
 • Zajištění a provádění výběrových řízení při opravách a rekonstrukcích domu;
 • Předávání a přebírání sjednaného díla;
 • Zastupování před úřady státní správy a samosprávy;
 • Zajištění výhodného pojištění domu;
 • Hlášení pojistných událostí a uplatňování pojistného plnění;
 • Zajištění právní agendy.