Správa nemovitostí

Zajišťujeme správu a údržbu nemovitostí, bytů a domů včetně vedení účetnictví. Našimi klienty jsou vlastníci nemovitostí z řad fyzických i právnických osob - společenství vlastníků, bytová družstva vlastníků a nově vzniklá stavební bytová družstva.

S rozvojem privatizace bytového fondu a po zkušenostech mnoha vlastníků, že zajistit si správu vlastními silami není tak jednoduché, roste zájem o kvalitní a profesionální servis. A ten Vám my nabízíme.

Tento servis spočívá v:

 • kontrole a vymáhání plateb do fondu oprav, rezervního fondu a ostatních fondů

 • kontrole a vymáhání plateb do fondu služeb (úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nebytového prostoru apod.),

 • sjednávání smluv o dodávkách a plnění spojených s užíváním bytů (např. s dodavatelem vody, el. energie, plynu, tepla apod.),

 • poskytování poradenství v oblasti bydlení a rozvoji bydlení a komunální bytové politice,

 • poskytování finančně ekonomických rad ve věcech daní a poplatků jakož i ve věcech, které s tímto přímo souvisejí,

 • vedení účetnictví a daňové evidence pro bytové družstvo vlastníků (vlastní vedení účetnictví, správy daní a daně z příjmů),

 • zastupování a provádění právních úkonů jménem klienta ve věcech vedení účetnictví před správcem daně ve smyslu zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů a zák.č.523/1992 Sb., o daňovém poradenství, na základě plné moci udělené mandantem,

 • zpracovávání podvojného účetnictví v návaznosti na daňové zákony z předložených dokladů, účetní deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence, poskytování informací o hospodaření, zpracování roční uzávěrky

 • zpracovávání operativní evidence: dle požadavků klienta v březnu, v případě požadavku klienta pak i v červnu běžného roku kompletní zpracování daňového přiznání na daň z příjmů  a jeho podání v prodloužené lhůtě do 30.6. za rok předchozí podle účetních dokladů, které předá  klient ekonomickému poradci a který si vede mandatář,

 • kontrolování stavu a požadování, aby vlastníci a uživatelé bytů užívali byty a společné prostory nemovitosti, řádně a zákonem stanoveným způsobem a aby včas platili platby do fondu oprav, fondu služeb, rezervního fondu a ostatních fondů, případně nájemné,

 • povinnosti zajistit, aby byty byly řádně užívány a zajistit uživatelům plný a nerušený výkon práv spojených s bydlením,

 • povinnosti zajistit evidenci, předpis a vybírání všech plateb na základě dohody, v souladu se zvláštními předpisy,

 • povinnosti zajistit evidenci a předpis záloh, jejich kontrolu placení a konečné vyúčtování nákladů vlastníkům a uživatelům bytů a nebytových prostor za všechna plnění poskytovaná s vlastnictvím bytů a užíváním bytů, příslušenství či části domu,

 • povinnosti zajištění dodávky médií, zejména elektrické energie, plynu, vody, odvod odpadních vod, tepla a teplé vody a další nezbytně nutná plnění pro bezporuchový provoz domů, jako jsou revize společné televizní antény, apod.,

 • zajištění povinných revizí zařízení domu dle příslušných zvláštních předpisů a ČSN v rámci poskytnutých finančních prostředků vlastníkem, dle zjištěných stavů podávání návrhů na potřebná opatření,

 • povinnosti po předchozím souhlasu vlastníka zabezpečit opravy, údržby a jiné stavební úpravy,

 • povinnosti zajištění provádění deratizace, desinfekce a dezinsekce.

 • povinnosti stanovení členům družstva a uživatelům bytů zálohy do fondu služeb na plnění poskytovaná s užíváním, zejména za dodávku vodného - stočného, osvětlení společných prostor v domě, vybavení bytu STA a další služby a v provádění jejich vyúčtování dle zvláštních předpisů,

 • povinnosti systematicky vést a aktualizovat evidenci stavebního, technického a uživatelského stavu domů, bytů, nebytových prostor a jejich příslušenství,

 • povinnosti udržovat funkčnost domů prostřednictvím údržby a oprav všeho druhu. Za tím účelem zejména operativně zajišťovat běžnou údržbu a veškeré opravy, svěřených nemovitostí v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, přitom je povinnost dbát maximální úspornosti a kvality práce,

 • zajišťovat havarijní službu pro obytné domy svěřené do správy a operativně zajišťovat odstranění havárií a poruch,

 • při provádění úprav a oprav, rekonstrukcí zastupovat vlastníka při jednáních, vystupovat v obchodních jednáních s dodavateli prací a pod.,

 • v objednávání veškerých oprav, revizí, rekonstrukcí apod., vždy po předchozím projednání s orgány společenství, popř. družstva,

 • povinnosti kontrolovat rozsah a kvalitu dodavatelsky prováděných prací a jejich fakturace, včetně vedení reklamačních řízení,

 • povinnosti připravovat pro společenství, popř. družstvo podklady pro uzavírání, změny a doplňky smluv od dodávek služeb spojených s členstvím v družstvu a užíváním bytů,

 • povinnosti zajištění inženýrské a investiční činnosti (včetně činnosti projektové) pro konkrétní akce údržby,

 • povinnosti připravovat podklady pro hlášení a vyřízení pojistných událostí na majetku vlastníka,

 • zajištění požární ochrany v souladu s příslušným zákonem,

 • plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona, zastupování bytového družstva vlastníků v řízení a při jednáních příslušných stavebních úřadů,

 • povinnosti předkládat rozbory hospodaření za příslušný kalendářní rok.

Zde nás najdete
Tento dům je v naší správě
Tento dům je v naší správě
odhadymajetku.cz
 
 
 
 
Copyright © Ing. Monika Marková